دکتر سپهر اسماعیلی ریاست بیمارستان شهدا بندر لنگه

 

وظایف و مسولیت ها

پاسخگویی به مشکلات خارج از بیمارستان که مرتبط با درون سازمان باشد.

 

بررسی، مطالعه و پیشنهاد راهکارهای لازم به منظور رعایت استانداردهای حرفه ای که در جهت مراقبت از بیماران استفاده می شود. (رضایت مشتری گرا)

 

جلب همکاریهای برون سازمان

 

پیشنهاد توسعه، یا تغییرات ساختمانی و عملکردی بیمارستان و هماهنگی با مسئولین مافوق

 

مشارکت در کمیته ها و جلسات و ارائه راهکارهای علمی و عملی مناسب جهت بهبود و ارتقاء کیفیت خدمات

 

نظارت بر حسن انجام خط مشی اجرایی بیمارستان در قالب سیاستهای استراتژیک دانشگاه و مسئولیت هدایت بیمارستان در اجرای برنامه های مصوب دانشگاه و هیأت امناء

 

هدایت و هماهنگی فعالیتهای آموزشی، اداری  و درمانی بیمارستان

 

اعلام پیشنهادات و نظرات اصلاحی در مورد فعالیتهای بیمارستان و ارسال آن به مقامات ذیربط

 

پیشنهاد بودجه سالیانه بیمارستان و نظارت بر هزینه ها

 

مسئولیت و نظارت بر امورمالی و اداری بیمارستان

 

انتخاب مسئولین مجرب و صالح در بخشهای مختلف بیمارستان

 

نظارت بر مراقبت صحیح از بیمار

 

نظارت بر پیش بینی نیروی انسانی و سایر نیازهای بیمارستان و پیشنهاد آن به مقامات مسئول در دانشگاه

 

نظارت بر عملکرد مدیریت و مدیر پرستاری بیمارستان و سایر کارکنان تحت سرپرستی

 

کنترل و نظارت بر عملکرد واحدهای تحت سرپرستی

 

انتصاب و عزل کارکنان

 

شرکت در سمینارها و کنگره ها و ارائه گزارش به مقام مافوق

 

انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق