نام و نام خانوادگی : مهدی عزت آبادی

سمت : مدیر داخلی بیمارستان

پست سازمانی : کارشناس مدیریت

 

 

شرح وظایف :  

1 : تدوین برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت بر اساس معیارهای اعتبار بخشی و حاکمیت بالینی بیمارستانهای آموزشی و هیئت امنایی

2 : اجرای پایش ونظارت و برنامه های تدوین شده به منظور حصول اطمینان از اجرای موفق برنامه ها در واحدهای تحت سرپرستی بر اساس معیارهای اعتبار بخشی و حاکمیت بالینی بیمارستان آموزشی و هیئت امنایی

3 : برنامه ریزی و هماهنگ نمودن امور بیمارستان به منظور پاسخ دهی مناسب در مواقع بحران و بلایا با هماهنگی مسئولین ذیربط بر اساس معیارهای اعتبار بخشی و حاکمیت بالینی بیمارستان آموزشی و هیئت امنایی

4 : برنامه ریزی به منظور اخذ مداوم نظرات مراجعین و بیماران به منظور حصول اطمینان از رضایت آنان بر اساس معیارهای اعتبار بخشی و حاکمیت بالینی بیمارستان آموزشی و هیئت امنایی

5 : مطالعه مداوم خط مشی ها ، فرآیندها و روشهای انجام کار به منظور بهبود و اصلاح مستمر خط مشی ها ، فرآیندها و روشهای کار در حوزه تحت سرپرستی بر اساس معیارهای اعتبار بخشی و حاکمیت بالینی بیمارستان آموزشی و هیئت امنایی

6 : مطالعه مستمر کارایی منابع بیمارستانی ( منابع انسانی ، منابع مالی و تجهیزات ) و ارائه راهکارهای عملی افزایش کارآیی در استفاده از منابع

7 : کنترل و نظارت بر کارکنان واحدهای ذیربط و تقسیم کار و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های آنها و ارزشیابی آنها

8 : انجام بررسی ، کنترل و نظارت بر عملیات و فعالیتهای مربوط به امور بیمارستان بر اساس معیارهای اعتبار بخشی و حاکمیت بالینی

9 : جمع آوری و ارائه برنامه ماهانه و روزانه فعالیتهای اداری و درمانی بیمارستان و ارئه گواهی انجام فعالیتهای مربوط به واحدهای ذیربط در زمان مقرر 

10 : نظارت بر چگونگی مصرف منابع مالی به منظور حصول اطمینان از صحت اجرای برنامه های تنظیمی هدف گذاری شده

11 : انجام نظارت و رسیدگی به امور اداری ، مالی ، تغذیه ، تاسیسات ، انبار و سایر بخشهای بیمارستان

12 : همکاری مستمر با سایر واحدهای ذیربط و کارشناسان مربوطه از نظر آماری ، مالی و فنی بیمارستان به لحاظ بالا بردن کیفیت امور مربوطه

13 : مطالعه و برسی در زمینه ساعات کار کارکنان و تهیه طرح تعیین ساعات کار تمام وقت و نیمه وقت کار آنها بر اساس نوع و کیفیت و بمنظور ایجاد هماهنگی در بیمارستان و نظارت بر طرح های تهیه شده

14 : کنترل و نظارت بر کارهای عمرانی و تعمیراتی بیمارستان و ارائه پیشنهادها و راهنمائیهای لازم جهت پیشبرد بهینه در این امور

15 : پیش بینی کلیه احتیاجات بیمارستان اعم از نیروی انسانی و منابع دیگر با هماهنگی و همفکری با ریاست و سایر مدیران ذیربط

16 : فراهم اوری شرایط مناسب آموزشی و پژوهشی برای کارکنان و دانشجویان و همکاری با معاونت آموزشی بیمارستان در این زمینه

17 : انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام ما فوق طبق مقررات