صفحه اصلی > بهبود کیفیت > اعتبار بخشی 

شرح وظایف

  فرهنگ سازی و جلب حمايت ذينفعان ( خدمت دهنده و خدمت گيرنده ) در بيمارستان

نياز سنجي آموزشی ، برنامه ريزی و اجرای برنامه های آموزشی منظم در راستای اجرای برنامه حاكميت بالينی

استقرار برنامه هاي حاكميت بالين در بيمارستان

ثبت و نگهداری مستندات اجراي برنامه

نظارت و پايش مستمر و منظم بر نحوه استقرار برنامه های حاكميت بالينی

ارايه گزارش مدون به ستاد حاكميت بالينی دانشگاه 

 

خط مشی ها

این مرکز متعهد به موارد ذیل است :پذیرش بیماران آزاد و یا دارای بیمه های دولتی

پذیرش بیماران اورژانسی بدون در نظر گرفتن نوع جراحت و یا بضاعت بیمار

رعایت منشورحقوق بیمارانرعایت کلیه قوانین و مقررات بهداشت و درمان

رعایت قوانین و ضوابط زیست محیطی

بهبود مستمرسیستم مدیریت کیفیت و زیست محیطی

بهبود مستمر فرایندهای ارائه خدمات درمان

پیشگیری از آلودگی های آب وخاکتوسعه خدمات قابل ارائه به مشتری

جلب رضایت مشتریان

ارتقاء و حفظ کرامت ارباب رجوع در نظام اداری

رعایت اصول حرفه ای کار و اخلاق کاری