صفحه اصلی > راهنمای مراجعین > آدرس و تلفن بیمارستان 

بیمارستان شهدا بندرلنگه

آدرس : استان هرمزگان - بلوار معلم - خیابان شهدا

کد شهرستان : 076

مرکز تلفن :     4 - 44226080  

شماره تماس حوزه اداری : 8 - 44226066

نمابر :   44226065