صفحه اصلی > درباره بیمارستان > دفتر پرستاری 

مدیر خدمات پرستاری : وجیهه جابری کارشناس پرستاری

سوپروایزر آموزشی و آموزش سلامت : مهدیه اباذری کارشناس پرستاری

سوپروایزر کنترل عفونت: سکینه بازیاری کارشناس پرستاری 

سوپر وایزر بالینی : زینب نجفی ، کبری صفی جهانشاهی ، محمد زارعی