نام و نام خانوادگی : وجیهه جابری

 

سمت : مترون بیمارستان شهدا بندرلنگه

 

شرح وظایف :

1- برنامه ریزی در زمینه ارتقا کیفی و بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات مددجویان

2-انجام برنامه ریزی و همکاری با سایر واحدهای زیربط در جهت ارتقا دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری

3- تعیین بر آورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش های پرستاری براساس استانداردهای علمی

4- بکارگیری نیروی انسانی براساس توانایی افراد در شیفت های مختلف کاری

5- تصمیم گیری در مورد مرخصی ها و ماموریت های کارکنان پرستاری و ...