صفحه اصلی > بهبود کیفیت > بهبود کیفیت 

اهم وظایف از قبیل :

هماهنگی با مدیران ارشد در خصوص کسب خط مشی های کلان و دستورالعمل های اجرایی و اهداف استراتژیک

هدایت و هماهنگی بین واحدها در تدوین و اجرای اهداف استراتژیک و عملیاتی

راهبری تهیه و تدوین بیانیه های سازمان شامل چشم انداز ، ماموریت و ارزشها و استراتژی

پایش میزان تحقق برنامه مدیریت استراتژیک بیمارستان

برنامه ریزی ، کنترل و نظارت بر حفظ و ارتقای کیفیت خدمات در کلیه واحدهای بیمارستانی

برنامه ریزی خودارزیابی بر اساس سیستم های مدیریتی مستقر در بیمارستان

هدایت و راهبری خودارزیابی بر اساس سیستم های مدیریتی مستقر در بیمارستان

تهیه گزارش تجزیه و تحلیل نتایج خودارزیابی بر اساس سیستم های مدیریتی مستقر در بیمارستان

برنامه ریزی و تشکیل کمیته های بیمارستانی و نظارت بر عملکردکمیته ها و پایش (اجرا و اثربخشی)مصوبات کمیته ها

برنامه ریزی و راهبری کارگروه ها و تیم های بهبود کیفیت در سطح بیمارستان

تدوین کلیه دستورالعمل ها ، خط مشی ها و روش های اجرایی با همکاری کارشناسان کلیدی

نظارت بر ارائه آمارهای درخواستی از سوی سازمان های بالادستی نظیر دانشگاه ، وزارت خانه و ....

سنجش رضایت مندی گروه های مختلف ذینفعان

تعیین شاخص های کلیدی عملکرد با نظر مدیریت ارشد جهت پایش عملکرد واحدها

احصاء کلیه فرایندهای بیمارستان

برنامه ریزی و نظارت بر اجرای بازدیدهای بهبود کیفیت

آموزش مباحث بهبود کیفیت و استقرار مدلهای مدیریتی و ایمنی

آموزش آبشاری و مشاوره مستمر به کلیه واحدها در سطح بیمارستان در خصوص مباحث بهبود کیفیت

برنامه ریزی راهبری الزامات شورای تحول اداری (طرح تکریم و مستندسازی و ...)

تدوین و بازنگری مستندسازی در چهارچوب سیستم های مدیریتی در حال اجرا در بیمارستان

مسئولیت این واحد کنترل و نظارت بر حفظ و ارتقای کیفیت خدمات در کلیه واحدهای بیمارستانی می باشد.

بدین منظور، ضمن پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت در سازمان و پایش شاخص های کیفی و عملکردی مرتبط،
میزان دستیابی به اهداف سازمانی را اندازه گیری و رصد می نماید.
برنامه ریزی استراتژیک سازمان دراین واحد تهیه، اجرا و ارزیابی گردیده و در واحدها مستقر می گردد.
این واحد در روندهای اجرایی واحدها به شکل مستقیم نظارت انجام می دهد.
همکاری نزدیک مدیران ارشد بیمارستان با این واحد، ضمانت موفقیت امور در آن بوده و نظام پیشنهادات، دفتر آموزش،
مشاوران مدیریتی سازمان،ارتباط مستقیم با این واحد دارند .