صفحه اصلی > بخشهای اداری و پشتیبانی > اعتباربخشی و بهبود کیفیت 

نام

مدرک

 

 

 

فرهنگ سازی و جلب حمايت ذينفعان ( خدمت دهنده و خدمت گيرنده ) در بيمارستان

نياز سنجي آموزشی ، برنامه ريزی و اجرای برنامه های آموزشی منظم در راستای اجرای برنامه حاكميت بالينی

استقرار برنامه هاي حاكميت بالين در بيمارستان

ثبت و نگهداری مستندات اجراي برنامه

نظارت و پايش مستمر و منظم بر نحوه استقرار برنامه های حاكميت بالينی

ارايه گزارش مدون به ستاد حاكميت بالينی دانشگاه