صفحه اصلی > بخشهای اداری و پشتیبانی > آمار و مدارک پزشکی 

نام

مدرک

 

نوره دژگانی

 

 شرح وظایف:

 

 - تهیه و جمع آوری آمار فعالیت بیمارستان ( تخت ثابت – تخت فعال – بیمار بستری و مرخص شده و ...).

 - تهیه شاخص های درمانی مربوط به  بیمارستان

 -مدیریت فرایندثبت اطلاعات بیمارستانی در سامانه آمار و اطلاعات بیمارستان شامل اطلاعات شناسنامه ای بیمارستان، اطلاعات عملکرد بیمارستان، اطلاعات نیروی انسانی و پزشکان، اطلاعات تجهیزات پزشکی و تجهیزات سرمایه ای.