نام

مدرک

 

امهانی علیپور

 

شرح وظایف 

 

شرکت در جلسات تیم مدیریت اجرایی بعنوان عضو اصلی تیم

نظارت بر نحوه عملکرد کارکنان واحد فناوري اطلاعات

همکاري و ایجاد بستر مناسب جهت ارائه خدمات بهینه و ارتقا دانش فنی کارکنان واحد

تشخیص و رفع اشکالات موجود و اعلام شده از سوي کاربران درچارچوب وظایف محوله بررسی مداوم 

کنترل رفع مشکلات سخت افزاري، نرم افزاري و شبکه و هماهنگی این بخشها با یکدیگر

مراقبت بر عملکرد صحیح تاسیسات موجود در محیط استقرار رایانه ها از قبیل برق، حرارت، رطوبت و ... براساس

ضوابط تعیین شده

انجام امور مربوط به نگهداري و طبقه بندي و حفاظت از منابع ضبط اطلاعات براساس ضوابط تعیین شده

تهیه نسخه پشتیبان از داده هاي وارد شده در مقاطع زمانی موردنیاز

تهیه برنامه زمانی کارکنان واحد فناوري اطلاعات

آشنایی با سیستم عامل هاي 2003,2008

آشنایی با مدیریت بانک اطلاعات  Ms SQL server

تسلط کامل بر بخش هاي مختلف سیستم اطلاعات بیمارستانی  

پیگیري صحت گزارشات مالی از مدیریت مالی بیمارستان

تحلیل و امکان سنجی و تهیه اسناد مناسب از درخواست هاي جدید و ارسال و پیگیري از شرکت و

اطلاعات رسانی به اداره فناوري اطلاعات

نظارت بر عملکرد پرسنل در حوزه سیستم اطلاعات بیمارستانی(HIS)   مجموعه و تعیین دقیق سطوح

دسترسی کاربران (با توجه به موارد امنیتی و پیشنهادات مرکز)

 تهیه فایل پشتیبان (Backup)  و تنظیم زمان بندي مناسب در این خصوص

اعلام مشکلات به شرکت پیمانکار مربوطه و پیگیري آن تا حصول نتیجه

هماهنگی با شرکت پیمانکار و بخش نرم افزار این اداره جهت بهره برداري مناسب از حضور کارشناسان

پیمانکار در راستاي اهداف

پیگیري چرخه خارج شدن و یا وارد شدن افراد (کاربران) به سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS)