صفحه اصلی > بخشهای اداری و پشتیبانی > مدیریت خدمات پرستاری 

نام

مدرک

 

وجیهه جابری

لیسانس پرستاری

شرح وظایف :

 

شرح وظایف :


 -انجام برنامه ریزی و همکاری با سایر واحدهای زیربط در جهت ارتقا دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری

 - تعیین بر آورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش های پرستاری براساس استانداردهای علمی

 - بکارگیری نیروی انسانی براساس توانایی افراد در شیفت های مختلف کاری

 - تصمیم گیری در مورد مرخصی ها و ماموریت های کارکنان پرستاری و ...