صفحه اصلی > مشاهده تصاویر پزشکی 

برای مشاهده تصاویر پزشکی بیماران بصورت زیر عمل کنید

به آدرس pacs.hums.ac.ir/wado مراجعه نموده

در قسمت UserName‌ پنج حرف اول نام خانوادگی به انگلیسی را وارد نمائید

در قسمت Password کد بیماری که از واحد مربوطه دریافت نموده اید را وارد نمائید