گروه بیماریهای غیر واگیر

نام و نام خانوادگی

سمت

شرح وظایف

عکس

 

دکتر مریم ذاکری

 

مدیر گروه بیماریهای غیر واگیر

 

شرح وظایف


 

 

عبدالرئوف جمشیدزاده

 

 

کارشناس بیماریها

 

 

شرح وظایف


 

 

مهرداد صالحی

 

 

کارشناس بیماریها

 

 

شرح وظایف


 

 

رضا خجندی

 

 

کارشناس بیماریها

 

 

شرح وظایف


 

 

مهدی قاسمی

 

 

کارشناس بیماریها

 

 

شرح وظایف