• سیستم نوبت دهی تلفنی کلینیک تخصصی راه اندازی شد.
  سیستم نوبت دهی تلفنی کلینیک تخصصی راه اندازی شد.

 • پرسنل بیمارستان شهدا بندر لنگه خون خود را اهدا کردند.
  مسئولین، کارکنان و پزشکان بیمارستان شهدا در هفته اهدا خون حضور فعالی داشتند.

 • بیمارستان شهدا بندرلنگه
  بیمارستان شهدا بندرلنگه

 • راه اندازی سیستم Pacs
  سیستم Pacsدر بیمارستان بندر لنگه راه اندازی شد

 • بیمارستان شهدا بندر لنگه مجری طرح تحول سلامت
  اجرای طرح تحول سلامت در بیمارستان شهدا بندر لنگه

 
 
 
 
 
 
لينك هاي مفيد
سامانه ها
خدمات الكترونيك

بندر لنگه - میدان شهدا - خیابان شهدا تلفن: 8-07644226066- نمابر: 07644226065

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved