صفحه اصلی > بخش های درمانی - تشخیصی > بخش های پاراکلینیک > داروخانه 

داروخانه بیمارستان شهدا

مسئول فنی : خانم دکتر عظیمی

مسئول داروخانه :  عبداله میهندوست

کارکنان : آقای سلیمان مطیعی -  خانم عالم ملایی