صفحه اصلی > بخشهای اداری و پشتیبانی 

بخشهای اداری و پشتیبانی بیمارستان شهدا بندر لنگه:       

بخشهای اداری و پشتیبانی این مرکز شامل بخشهای ذیل میباشد:

 • مدیریت اداری و مالی
 • مدیریت خدمات پرستاری
 • فناوری اطلاعات
 • مهندسی پزشکی
 • درآمد
 • تنظیم اسناد
 • ترخیص
 • آمار
 • مددکاری
 • مدارک پزشکی
 • صندوق
 • پذیرش
 • خدمات
 • کارپردازی
 • امور عمومی
 • تاسیسات
 • اعتبار بخشی و بهبود کیفیت