دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی استان هرمزگان

بیمارستان شهدا بندرلنگه

تعرفه ویزیت پزشکان-ویزیت سرپایی-هزینه اقامت هتلینگ درسال 1396

 

  الف) ویزیت پزشکان وکارشناسان پروانه داردربخش سرپایی دولتی:

  1-ویزیت پزشکان ودندانپزشکان عمومی و PHD پروانه دار                                                      (111,000)ریال 

  2-ویزیت پزشکان ودندانپزشکان متخصص و  MD-PHD د                                                         (139,000)ریال 

  3-ویزیت پزشکان فوق تخصص وفلوشیپ ومتخصص روانپزشکی                                             (168,000)ریال

  4-ویزیت پزشکان فوق تخصص روانپزشکی                                                                         (200,000)ریال

  5-کارشناس ارشد پروانه دار                                                                                           (95,000)ریال

  6- کارشناس پروانه دار                                                                                                  (77,000)ریال

  ب)سهم پرداختی سازمانهای بیمه گربرای ویزیت سرپایی اعضای هیئت علمی وپزشکان درمانی وکارکنان غیرپزشک دارای دکترای تخصص       هیئت علمی وغیرهیئت علمی تمام وقت جغرافیایی به صورت دوبرابر به شرح زیرمی باشد:

ویزیت

سهم

مبلغ

متخصص وmd-phd

سهم سازمان

194,000

سهم بیمه شده

42,000

جمع کل

236,000

فوق تخصص-فلوشیپ-متخصص روانپزشکی

سهم سازمان

235,000

سهم بیمه شده

50,000

جمع کل

285,000

فوق تخصص روانپزشکی

سهم سازمان

280,000

سهم بیمه شده

60,000

جمع کل

340,000

 

  هزینه اقامت هتلینگ دربیمارستانهای بخش دولتی درسال 1396 به شرح زیرمیباشد.

نوع تخت

یک تختی

دو تختی

سه تختی وبیشتر

هزینه همراه

نوزادسالم

نوزاد بیمار

سطح2

تخت بیمار

سوختگی

تخت بیمار

روانی

تخت بیمار

Post ccu

تخت بخش

ccu

تخت بخشICUجنرال

ICU PED

RICU,NICU

تخت بخش

BICU

یک

2,930,000

2,198,000

1,465,000

330,000

733,000

1,026,000

5,171,000

1,465,000

2,666,000

3,399,000

6,798,000

7,475,000

دو

2,344,000

1,758,000

1,172,000

264,000

586,000

821,000

4,137,000

1,172,000

2,133,000

2,719,000

5,438,000

5,980,000

سه

1,758,000

1,319,000

879,000

198,000

440,000

616,000

3,103,000

879,000

1,600,000

2,039,000

4,079,000

4,485,000

چهار

1,172,000

879,000

586,000

132,000

293,000

410,000

2,068,000

586,000

1,066,000

1,360,000

2,719,000

2,990,000

(ارقام به ریال می باشد)