كاركنان اداره بازرسي و پاسخگوئي به شكايات                

 

نام و نام خانوادگی

سمت

دكتر اصغر زائری

رئيس اداره بازرسی و پاسخگوئی به شكايات

دكتر اكبر ثالثی

معاون اداره بازرسی و پاسخگوئی به شكايات

رقيه اكبری

كارشناس مسئول پاسخگوئی به شكايات

سيمين علی پور

مسئول اپراتور اداره بازرسی و پاسخگوئی به شكايات